den-to-leei-kaneis-ektakto-epidoma-362-eyro-zesta-to-mina-amp-8211-me-3-proypotheseis-mpainei-ston-logariasmo-soy-219293
15:30

Δεν το λέει κανείς: Έκτακτο επίδομα 362 ευρώ «ζεστά» το μήνα – Με 3 προϋποθέσεις μπαίνει στον λογαριασμό σου

15:30
Νίκη Μουλά

Έκτακτο επίδομα μέχρι και 362 ευρώ το μήνα, μπορούν να λαμβάνουν οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ, σε περίπτωση που νοικιάζουν και δεν έχουν ένσημα.

Το εν λόγω επίδομα δεν είναι ευρέως γνωστό, καθώς δεν ενημερώνονται ποτέ οι εν δυνάμει δικαιούχοι για την ύπαρξη του από καμία δημόσια υπηρεσία.

Advertisement

Ειδικότερα, το επίδομα Στέγασης απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιακές ομάδες άνω των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και μισθώνουν κύρια κατοικία.

Οι προϋποθέσεις για το έκτακτο επίδομα

α) Ηλικιακές – Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.

Advertisement

β) Εισοδηματικές – Το ετήσιο φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320€ και τα ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των 8.640 €.

Advertisement

γ) Ασφαλιστικές – Δεν λαμβάνουν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους για συνταξιοδότηση από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση την (σύνταξη) παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα.

δ) Ιδιοκτησιακές – Δεν έχουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης ή αμφότεροι από κοινού πλήρες δικαίωμα (100%) κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας, δεν τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ακίνητο για τη στέγασή τους, ούτε έχουν μεταβιβάσει μετά τη δημοσίευση του ν.4756/2020 με συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής ή δωρεάς το ανωτέρω δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε τέτοιο ακίνητο.

ε) Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης – Οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα ή δεν διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις φιλοξενίας:1) ανηλίκου με το οποίο ο αιτών ή η σύζυγός του συνδέεται με συγγένεια α΄ ή β΄ βαθμού2) ατόμου με αναπηρία διαπιστωμένη από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα, συνδεόμενο με τον αιτούντα ή τον σύζυγό του ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης με συγγένεια α΄ ή β βαθμού.

Advertisement

στ) Εργασιακές – Ο/Η αιτών/ουσα ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος συμβίωσης, δεν εργάζονται.

ζ) Οικονομικές – Δεν συντηρούνται από τρίτο, πλην συζύγου, άτομο.

η) Οικονομικές – Δεν επιδοτούνται με άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.

θ) Εισοδηματικές – Το συνολικό ύψος των καταθέσεων δεν ξεπερνάει το ποσό των 7.000 €, ενώ σε περίπτωση ζεύγους ή έτερου συμφώνου συμβίωσης, το ποσό των 10.500 €.

Advertisement

ι) Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης – Διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης (τουλάχιστον από το έτος 2012 μέχρι την υποβολή της αίτησης).

Όλα τα βήματα για την υποβολή της αίτησης για το έκτακτο επίδομα

Υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής

Πρωτοκόλληση αίτησης

Ανάθεση σε υπάλληλο

Καταχώριση της αίτησης

Έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών

Αλληλογραφία για συμπληρωματικά δικαιολογητικά

Έκδοση απορριπτικής απόφασης

Εκδίδεται εγκριτικής απόφασης

Πληρωμή

Αρχειοθέτηση

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για το έκτακτο επίδομα

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα/σας/συζύγου ή έτερου μέρους συμβίωσης.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.2.1 Βεβαίωση διαμονής σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας.)2.2 Φωτοαντίγραφο του διαζευκτήριου καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η διάζευξη.

3. Εκτυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου υπογεγραμμένο και από τα δυο μέρη (ενοικιαστή και ιδιοκτήτη) που να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και θεωρημένο από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών και των δυο μερών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία ο αιτών/ούσα δηλώνει ότι:α) σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης ή επιδόματος για τον ίδιο σκοπό σε μένα ή τον/την σύζυγό μου ή το έτερο μέρος της συμβίωσής μου, από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το δημόσιο ημεδαπής ή αλλοδαπής, της Ελλάδας η του εξωτερικού, θα ενημερώσω άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.β) για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική μου, οικογενειακή και περιουσιακή μου κατάσταση ή απουσία μου στο εξωτερικό, θα ενημερώσω άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.

5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτούντα/ούσα από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός IBAN.

6. Φωτοαντίγραφο του εντύπου “Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων” και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπόχρεου (εκκαθαριστικών σημειωμάτων) της αρμόδιας φορολογικής αρχής από το οικ. έτος 2012 έως και σήμερα.

7. Φωτοαντίγραφο του εντύπου “Δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων-πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ν.4223/2013” (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα του έτους υποβολής της αίτησης.

8. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε9, δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

9. Φωτοαντίγραφα του εντύπου Ε2 “Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας του φορολογικού έτους που υποβάλλεται το αίτημα”.

Σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του οργάνου εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών του ΟΠΕΚΑ, μέσα σε ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση της πράξης.